Disclaimer en privacy

De website van N.V. Waterbedrijf Groningen en van haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Waterbedrijf Groningen”) is met zorg samengesteld. Waterbedrijf Groningen streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Waterbedrijf Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Statement

Waterbedrijf Groningen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert Waterbedrijf Groningen u over wie Waterbedrijf Groningen is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Waterbedrijf Groningen. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Waterbedrijf Groningen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Wie is Waterbedrijf Groningen?

Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen. Wij willen deze missie realiseren door het leveren van producten, diensten en kennis op het gebied van water. Wij zijn niet alleen leverancier van verschillende soorten water, zoals drinkwater en industriewater, maar wij leveren ook een bijdrage aan volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie. Voor nu en voor de toekomst. Waterbedrijf Groningen is gevestigd aan de Griffeweg 99 (9723 DV) Groningen.

Verantwoordelijke

Waterbedrijf Groningen is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en de AVG.

Privacystatement nalezen?

In het menu (links) staan de verschillende onderdelen van de privacystatement van Waterbedrijf Groningen nader uitgewerkt.

Privacystatement printversie

Via deze link opent u een printversie (pdf-bestand) van Privacystatement Waterbedrijf Groningen