Waarvoor worden cookies gebruikt?

Analytische cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waarmee wij de werking van de website optimaliseren. Het gaat in dit kader met name om het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij maken hiervoor gebruik van de door Google aangeboden dienst ‘Google Analytics’. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de door de Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerde handleiding. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. De gegevens worden door ons maximaal 3 maanden bewaard.

Functionele cookies

Verder gebruiken wij standaard sessie cookies en netscaler loadbalancing cookies. Deze cookies vervallen zodra u het venster sluit. Er worden geen gegevens bewaard.