Hoe zorgen wij voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Waterbedrijf Groningen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Waterbedrijf Groningen neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Waterbedrijf Groningen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Waterbedrijf Groningen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Waterbedrijf Groningen maakt afspraken met deze derden om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Voor zover deze derden verwerkers zijn, worden deze afspraken contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Zie hieronder onder het kopje Gegevensdeling met derden.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Waterbedrijf Groningen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Klik hier voor meer informatie over het melden van een (mogelijk) beveiligingslek.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming gedeeld met of verstrekt aan derden.

Waterbedrijf Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen: Hefpunt) delen (persoons)gegevens met elkaar. Het doel van deze gegevensuitwisseling is het controleren en corrigeren van de eigen gegevens en het opsporen en bestrijden van misbruik/fraude. De gegevens die het Noordelijk Belastingkantoor ter beschikking stelt aan Waterbedrijf Groningen betreffen NAW-gegevens, postadres en aantal bewoners.

Gegevens die Waterbedrijf Groningen ter beschikking stelt aan het Noordelijk Belastingkantoor betreffen klantnummer/aansluitnummer, NAW-gegevens, contacthistorie, meterstanden/verbruik en soort meteropname. Een en ander vindt plaats conform de bepalingen in de AVG.

Verder verstrekt Waterbedrijf Groningen persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering), gesloten convenanten in het kader van de aanpak van hennepteelt of anderszins indien sprake is of lijkt te zijn van een situatie waarbij de openbare orde of veiligheid in het geding is.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Waterbedrijf Groningen gebruik van Mailchimp. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Hieruit blijkt dat Mailchimp voor de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maakt van cookies en andere tracking technologieën. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Mailchimp Cookie Statement.

Ook deelt Waterbedrijf Groningen persoonsgegevens met derden die diensten verlenen op het gebied van:

  • het opvragen en verwerken van meterstanden
  • het opstellen en versturen van facturen
  • het informeren van klanten over werkzaamheden
  • het digitaal versturen van nieuwsbrieven
  • het maken van afspraken met klanten om werkzaamheden uit te kunnen voeren, zoals het vervangen en/of wijzigen van aansluitingen en/of meterverwisselingen e.d.
  • het uitvoeren van installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
  • softwareapplicaties en hostingdiensten

Tenslotte kan Waterbedrijf Groningen in voorkomende gevallen persoonsgegevens van u ontvangen via instanties inzake schuldhulpverlening, het kadaster en bij verhuur van woningen door makelaars, woningstichtingen, verhuurbedrijven en/of woningeigenaren.