Bijzondere werkzaamheden transportleiding Haren

05-12-2018

Sinds september zijn we in Haren bezig met de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding langs de westzijde van Haren: één van de hoofdverbindingen tussen onze drinkwaterproductielocatie De Punt en de stad Groningen.

WBG nieuwe hoofd transport leiding Haren. Lassen en fitten zandstralen klaarleggen voor de gestuurde boring

Weg uit de bebouwde omgeving
De huidige leiding werd in 1936, toen nog in open ruimte, aangelegd. Door onder andere bevolkingsgroei en uitbreiding van het woongebied ligt de leiding echter inmiddels al vele jaren midden in de bebouwde kom van Haren. Hoewel de bestaande leiding in een prima conditie verkeert neemt de kans op verstoringen, met het toenemen van de ouderdom van de leiding, logischerwijs toe. Dit terwijl de leiding voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie, juist op veelal moeilijk bereikbare plaatsen in een woonomgeving ligt. We willen zodoende de huidige leiding vervangen door een leiding die zoveel mogelijk weer buiten de bebouwde kom komt te liggen. In september is gestart met de uitvoering en het werk loopt door tot voorjaar 2019.

WBG nieuwe hoofd transport leiding Haren. zinker klaar en overig trace

Complexe uitvoering
De aanleg van de nieuwe stalen waterleiding met een diameter van 90 cm (!) gebeurt deels door open graafwerk en deels d.m.v. een horizontaal gestuurde boring (HDD). De klus in Haren kent mede een aantal complexe uitdagingen. Zo wordt de watertransportleiding door de Nesciolaan op ca. 1,50 meter diepte aangebracht. De onderzijde van de leiding komt daarmee op ca 2,40 diepte te liggen. Het open graafwerk heeft zodoende behoorlijke impact voor de direct omwonenden. Daarbij is de werkbare ruimte boven- en ondergronds in de Nesciolaan beperkt. Om de overlast te beperken en de situatie beheersbaar te houden wordt het werk daarom in werkvakken van maximaal 50 meter aangelegd. De tracékeuze is in een eerder stadium bepaald aan de hand van diverse criteria. En alternatieve uitvoermethodes zoals boren of persen vielen mede vanwege samenstelling ondergrond en aanwezige ondergrondse infrastructuur af.

WBG nieuwe hoofd transport leiding Haren. Lassen en fitten zandstralen klaarleggen voor de gestuurde boring

Niet alleen de Nesciolaan heeft eigen complexiteit, ook op andere delen in het tracé zijn al enkele uitdagingen beslecht, waaronder de gestuurde boring en de aanleg van een zinker. Het project wordt onder aanvoering van projectleider Dick van de Weerd en regievoerder Sander Klok en met vaste partner adviesbureau RHDHV uitgevoerd door aannemer Ooms. Tot dusver wordt het werk zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd, en wordt er constructief bijgestuurd waar nodig.

Afronding medio voorjaar 2019
Nadat de nieuwe transportleiding is aangelegd wordt deze aangesloten op het bestaande leidingnet en nemen we de oude (huidige) leiding buiten gebruik. Vervolgens gaan we de oude waterleiding  – daar waar de leiding niet onder bebouwing of in tuinen of ligt – verwijderen. De leiding onder tuinen en bebouwing en andere moeilijk bereikbare plekken laten we ongemoeid. In deze gevallen zal de leiding vanaf een open/toegankelijke plek worden gevuld met een soort schuimbeton en vervolgens worden afgedicht.