Samen met WMD werken aan een robuuste watervoorziening

21-11-2014

Op vrijdag 21 november gaven Karst Hoogsteen, directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), en Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, het startschot voor de aanleg van 50 kilometer drinkwatertransportleiding. Het tracé volgt het Hunzedal, dwars door Drenthe, om voorbij Stadskanaal de grens over te steken en in Groningen te eindigen. WMD en Waterbedrijf Groningen werken al jaren samen om de watervoorziening te optimaliseren.

Watervoorziening

De nieuwe leiding koppelt station Annen met station Valtherbos in Emmen en gaat drinkwater leveren aan het voorzieningsgebied van Sellingen. Waterbedrijf Groningen stopt de winning in Sellingen en bouwt de locatie om tot distributiestation. WMD levert vanaf eind 2015 jaarlijks 2,5 miljoen m3 drinkwater aan Groningen.

Zorgvuldige voorbereiding

De lengte en de vele betrokken partijen maken dit project tot een uitdaging. Naast het bepalen van het tracé, het maken van de tekeningen en het uitbesteden is er overleg met de 70 grondeigenaren. Er zijn contracten gesloten met provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en particulieren. In het tracé zitten 51 gestuurde boringen over een lengte van ruim acht kilometer. Een gestuurde boring is een techniek om leidingen aan te leggen in situaties waarbij niet gegraven kan worden, bijvoorbeeld onder grote wegen of kanalen door.

Vooronderzoek

In het kader van de Habitatrichtlijn en het Verdrag van Malta is ecologisch en archeologisch vooronderzoek verricht. De Habitatrichtlijn beschermt fauna en flora bij grote bouwprojecten. Het Verdrag van Malta heeft tot doel om het cultureel erfgoed, zoals archeologische resten, in de bodem veilig te stellen.

Voordelen

De samenwerking levert een aantal voordelen op:

  • Meer flexibiliteit, waardoor verandering in drinkwatervraag beter kan worden opgevangen zonder hoge investeringen.
  • Met de levering van 2,5 miljoen m³ drinkwater per jaar aan Groningen wordt de regionaal inzetbare productiecapaciteit van drinkwater optimaal benut.
  • Robuuste koppeling van de drinkwaterinfrastructuur in Noord-Nederland met grotere leveringszekerheid.
  • Waterbedrijf Groningen vermijdt investeringen in productielocatie Sellingen, dat gelegen is in de ecologische hoofdstructuur.