Start Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa

16-03-2015

Drenthse AA

Elke dag weer tap je heerlijk schoon water uit de kraan. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

Voor inwoners van de stad Groningen en de omliggende plaatsen Haren, Glimmen en gedeeltelijk Eelde-Paterswolde is de Drentsche Aa de bron van drinkwater. Het oppervlaktewater uit de Drentsche Aa is natuurlijk nog niet direct geschikt voor consumptie; het waterbedrijf verwijdert vuil, chemische en bacteriologische stoffen om het water drinkbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld geloosd afvalwater en resten van chemische bestrijdingsmiddelen de bron van het drinkwater aantasten.

Wat doen we daaraan?

Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, werken de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en omliggende gemeenten met elkaar samen. Samen met de inwoners, bedrijven en agrariërs zijn er diverse maatregelen bedacht.

Samen staan we aan de bron

In het Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa staan diverse maatregelen om mogelijke risico’s weg te nemen of te beperken. Uniek aan deze samenwerking is de inbreng van burgers, bedrijven en agrariërs. Samen met deze partijen gaan we de maatregelen uitvoeren. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Algemene voorlichting over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van een website met meetresultaten en zichtbaarheid van de winning in het gebied
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij inwoners en gemeenten
  • Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bevorderen bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer
  • Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden en het verduurzamen van de teelten
  • Het actualiseren en monitoren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door provincie, waterschap en waterbedrijf

Uitvoeringsprogramma 16 maart van start

Het Uitvoeringsprogramma wordt maandag 16 maart gepresenteerd op De Punt en officieel ondertekend, waarna het startmoment nog met symbolische handeling wordt bekrachtigd door alle betrokken partijen. Aansluitend krijgen de gasten een rondleiding over drinkwaterzuivering De Punt.