Project in ontwikkeling

Conceptplannen voor een duurzame watervoorziening voor Noordoost-Groningen

Waterbedrijf Groningen wil samen met haar industriewaterdochter North Water de watervoorziening in Noordoost-Groningen verstevigen. Hiervoor willen we onder andere een nieuwe industriewaterzuivering realiseren op RWZI Garmerwolde, en een drinkwaterleiding aanleggen vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven.

Aanleiding: ontwikkelingen in de Eemshaven

Er is een toenemende vraag vanuit Noordoost-Groningen naar industriewater om te kunnen gebruiken als koel- en proceswater. Dit ‘water op maat’ leveren we via onze industriewaterdochter North Water en wordt gemaakt van oppervlaktewater. Zo kunnen we de drinkwaterbronnen (van veel hogere kwaliteit) puur blijven inzetten als bron voor drinkwater. Waterbedrijf Groningen wil gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aanleggen in hetzelfde tracé van de nieuwe industriewaterleiding. Daarmee zorgen we voor een robuuste drinkwaterinfrastructuur voor Noordoost-Groningen. De plannen zijn nog in concept; we staan aan de vooravond van verdere uitwerking.

Informatiebijeenkomsten 2018

Tijdens een eerste aantal bijeenkomsten i2017 hebben we informatie gegeven over de achtergronden en de conceptplannen aan landeigenaren en pachters, aan de inwoners van Garmerwolde en aan de omwonenden langs het tracé. Deze bijeenkomsten hadden tevens tot doel om informatie op te halen voor verdere uitwerking van het project.
Vervolgens zijn diverse zaken rondom het tracé in samenwerking met LTO Noord – vanuit een werkgroep – nader uitgewerkt en is het concept voor de nieuwe industriewaterzuivering verder uitgewerkt. Hierover zijn in 2018 opnieuw informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de voortgang van het project Duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen is toegelicht. Iedereen die één van de bijeenkomsten heeft bezocht én/of was aangeschreven omtrent de infobijeenkomsten heeft een terugkoppeling ontvangen en alle documentatie hieronder is in november 2018 geactualiseerd.

Handout_ Nieuwbouw industriewaterzuivering Garmerwolde
Presentatie informatiebijeenkomst 26-27 sept 2018
sept2018_tracédeel 1
sept2018_tracédeel 2a
sept2018_tracédeel 2b
sept2018_tracédeel 3a
sept2018_tracédeel 3b-3c
sept2018_tracédeel 5
sept2018_ovezichtstekening compleet tracé

Tarieven Gasunie LTO Nederland 2017
2017 _3D-tekeningen nieuwbouw op RWZI-terrein

3D-animatiefilm nieuwbouw op RWZI-terrein: