Skip to content Skip to navigation

Aandacht voor watertappunten in tijden van corona

  • Gepubliceerd op 3 april 2020

Onze drieëndertig openbare tappunten zijn net als anders gewoon open; de kwaliteit van het drinkwater is goed. Waterbedrijf Groningen vindt het in tijden van corona een goede zaak dat her en der schoon stromend water in de openbare ruimte aanwezig is.

Hygiëne van belang

Onze tappunten worden regelmatig gecontroleerd op waterkwaliteit en schoongemaakt. Immers, hygiëne aan tappunten vormt voor ons altijd een belangrijk aandachtspunt.

Wat te doen om mogelijke besmetting te voorkomen?

  • het is van belang dat u het gedeelte waar het water uitstroomt niet aanraakt;
  • het is ook van belang dat u niet niest of hoest richting het tappunt;
  • raak de drukknop om het water te tappen alleen met schone handen aan of gebruik een stukje schoon papier.

Dit hygiënisch omgaan met de kraan geldt altijd en overal dus ook bij andere typen tappunten zoals de kraan thuis of elders om u te beschermen tegen bijvoorbeeld norovirussen die maagdarmklachten kunnen veroorzaken. Maar ook om overdracht van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Die kans is nihil. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Die kans is heel erg klein. Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening, en de voorraad aan diesel en hulpstoffen (voor 10 dagen) zijn bedrijven in staat om ook bij een ernstige grieppandemie drinkwater te blijven produceren en distribueren.

De fysieke aanwezigheid van werknemers is niet continu noodzakelijk (sturing op afstand), waardoor met een beperkte groep kritische functionarissen kan worden volstaan.

Verder is de afhankelijkheid van hulpstoffen klein. Stagnering van de aanvoer van chemicaliën, vooral kalk(melk) zou een probleem kunnen vormen voor het ontharden van het water. Maar ook in dat geval blijft het drinkwater aangeboden worden (conform de wettelijke kwaliteitseisen) en zijn er geen consequenties voor de volksgezondheid.

Waterbedrijf Groningen volgt, net als alle drinkwaterbedrijven in Nederland, de aanwijzingen van het RIVM op en overlegt indien nodig met de GGD’s en veiligheidsregio’s.

Alle drinkwaterbedrijven hebben voor specifiek grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld. In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. 
In die plannen staan o.a. de geïdentificeerde kritische functies benoemd: dit zijn functies die cruciaal zijn voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Bij de maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het beperken van contactmomenten, hygiënevoorschriften, meer thuiswerken, het prioriteren van werkzaamheden en extra maatregelen richting personeel in kritische functies.

Nee, handen wassen vraagt relatief zo’n kleine hoeveelheid water en vindt gedurende de hele dag plaats, en daarmee valt wat je daarmee verbruikt weg in het totale verbruik. Het is dus niet te zien in cijfers over het waterverbruik.

 

Werkzaamheden die nodig zijn om de leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening te garanderen worden altijd uitgevoerd. Werkzaamheden achter de voordeur worden vanaf heden (juni 2020) weer hervat. Bij het hervatten en uitvoeren van onze werkzaamheden blijven we de algemeen geldende basisregels van het RIVM hanteren en de richtlijnen van Bouwend Nederland. Dit betekent dat we onder andere geen handen schudden en de 1,5 meter-regel, waar mogelijk, hanteren.

Verder handhaven we de richtlijn dat bij werkzaamheden klanten niet langer dan 2 uur zonder water mogen komen. Dit omdat RIVM nog steeds adviseert om zoveel als mogelijk thuis te werken en daarmee de overlast voor klanten zoveel mogelijk te beperken. En indien dit toch noodzakelijk is kijken we naar passende oplossingen.

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen en hotels worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet of minder gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Waterbedrijf Groningen adviseert daarom als de waterleiding langer dan een week niet gebruikt is, deze goed door te spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binnen-installatie.

  • Spoel alle tappunten minimaal één keer in de week twee minuten
  • Spoel ook de wc’s door

Wordt er op uw kantoor of in uw organisatie weinig of geen water verbruikt? Spoel dan minimaal één keer per week de leidingen door. Hiermee voorkomt u bacteriegroei en daarmee ook de kans op legionella.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.