Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Ons water en de natuur

Het drinkwater dat bij jou uit de kraan komt, is uit de grond of de rivieren gepompt, gezuiverd en komt na gebruik weer terug in de natuur. We lenen dat water dus van de natuur.

Water lenen van de natuur?

We lenen water van de natuur, omdat we anders niet kunnen overleven. Maar de natuur overleeft ook niet zonder water. Drinkwater en natuur zijn dus nauw met elkaar verbonden. Waterbedrijf Groningen beseft dat en doet er dan ook alles aan om waterwinning en natuur zo goed mogelijk samen te laten gaan, nu en in de toekomst.

Samenwerken voor natuurbehoud

Om waterwinning en natuur zo goed mogelijk samen te laten gaan, werken wij intensief samen met andere organisaties die iets met water te maken hebben, zoals de waterschappen en landschapsbeheer. Een goed voorbeeld is het convenant dat Waterbedrijf Groningen met stichting Het Groninger Landschap heeft gesloten. Hierin staan richtlijnen en afspraken over het herstel, onderhoud en de ontwikkeling van de natuur in de Groningse waterwingebieden. We beschermen daardoor het grondwater, maar het leidt ook tot prachtige natuurgebieden.

Hoe gaan we vervuiling tegen?

Hoe schoner het water, hoe minder wij hoeven te zuiveren om het lekker, fris en betrouwbaar uit uw kraan te laten komen. In gebieden waar het water wordt opgepompt – de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden – gelden daarom allerlei regels. Je herkent deze gebieden aan de bekende blauwe bordjes langs de weg waar waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied op staat.

In een beschermingsgebied zijn vaak wel woningen, wegen, bedrijven en recreatie toegestaan. Hier moet iedereen er extra goed op letten dat de bodem en het grondwater niet vervuild raken. Er gelden daarom zeer strenge regels voor het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Ook is het belangrijk om lekkages van olie en benzine te voorkomen. Daarnaast is het essentieel om chemisch afval af te voeren via de chemokar en om geen onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin of op het trottoir te gebruiken.

Wat kan ik zelf doen?

Dat de Drentsche Aa zo schoon is en wij er drinkwater uit kunnen winnen, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt niet alleen voortdurende aandacht van ons, maar ook van diverse andere partijen in de regio: overheden, inwoners, bezoekers en bedrijven. En ook jouw aandacht is daarbij van belang.

Zo kun je als particulier bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud. Middelen die je in de tuin gebruikt, kunnen immers via de regen en vervolgens door sloten in de beek terecht komen. Sommige stoffen kunnen alleen met dure technieken uit het water worden gezuiverd.

Lees meer over ons water en de natuur

Als het waterwingebied en/of het grondwaterbeschermingsgebied verontreinigd raakt, dan heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater.

Als je door het waterwinverbod extra kosten moet maken of inkomstenschade lijdt, kun je een beroep doen op de Landbouwschaderegeling.