Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Let op: onze Zelf Regelen omgeving is op dit moment buiten gebruik. Je kunt momenteel geen wijzigingen doorgeven via onze portal.

Gezamenlijke inzet voor klimaatadaptieve regio

De regio Groningen/Noord Drenthe bundelt de komende jaren de krachten om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

De regio Groningen/Noord Drenthe bundelt de komende jaren de krachten om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Dit staat in de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, die alle regiopartners ondertekenden tijdens een bestuurlijke bijeenkomst afgelopen vrijdag 22 september. Hiermee maken zij de afspraak om zich tussen 2023 en 2027 gezamenlijk in te zetten voor een klimaatadaptieve regio. En om concrete maatregelen uit te voeren die hieraan bijdragen.

De samenwerking heeft betrekking op verschillende thema’s. Eén hiervan is de aanleg van waterbuffers en groenstroken in de regio voor de opvang van overtollig regenwater. Ook werken de partners samen aan het vergroten van de bewustwording van klimaatadaptatie bij inwoners en bedrijven. Daarnaast brengen zij de impact van extreme weersomstandigheden op de vitale en kwetsbare functies in de regio in kaart, met maatregelen om de risico’s op uitval te verkleinen. Denk hierbij aan functies als de energievoorzieningen, de hoofdinfrastructuur en ziekenhuizen.

Klimaatbestendige regio in 2050

De Regionale Uitvoeringsagenda is een uitwerking van de Regionale Klimaatadaptatie Strategie, die de werkregio in maart 2022 vaststelde. Met deze strategie willen de partners de risico’s en gevolgen van klimaatverandering gezamenlijk aanpakken. De Uitvoeringsagenda is een belangrijke stap richting het einddoel: een klimaatbestendig en waterrobuust ingerichte regio in 2050.

Samenwerking

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe bestaat uit 22 samenwerkingspartners: de tien Groningse gemeenten, vier Drentse gemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe en de waterbedrijven van beide provincies. De werkregio is opgericht om samen efficiënter te werken aan klimaatadaptatie, te leren van elkaars aanpak en te zorgen voor goede afstemming tussen organisaties die werken aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Waterbedrijf Groningen - belang drinkwater 

Ook Waterbedrijf Groningen ondertekende afgelopen vrijdag de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (RUA). We verwachten dat de RUA de komende jaren goed als vehikel kan dienen om waterbesparing nog verder vorm te geven samen met de andere betrokkenen. Maar op het gebied van drinkwater staan er meer acties op de agenda. In het algemeen is dat ‘werken aan ons water voor later’ en meer specifiek kan je denken aan zaken als:

  • Zorgen voor klimaatrobuuste vitale en kwetsbare functies. We zetten acties op om ervoor te zorgen dat belangrijke maatschappelijke functies (zorg, telecom, energie, drinkwater) in werking blijven, of snel weer in bedrijf komen, bij weersextremen en overstromingen. We hebben afgesproken te werken aan uitbreiding van de drinkwatercapaciteit, waar mogelijk in samenhang met natuurontwikkeling, woningbouw en waterveiligheid. Uitvoering van deze afspraak is de verantwoordelijkheid van de drinkwaterbedrijven en provincies gezamenlijk.
  • Het stimuleren van de bewustwording watergebruik. In de Klimaat Adaptatie Strategie hebben we het voornemen opgenomen om samen te werken aan vermindering van het watergebruik. We willen dat doen door inwoners, bedrijven en agrariërs bewust te maken van de mogelijkheden watergebruik te verminderen.
  • Voor de kwaliteit van het drinkwater is het bewaken van de watertemperatuur in de leidingen van belang. De temperatuur van het drinkwater wordt beïnvloed door hitte, maar ook door de nabijheid van warmtenetten. We hebben ons voorgenomen samen te werken aan bewustwording over de impact van ruimtelijke inrichting op de temperatuur van drinkwaterleidingen.
  • De partners in de werkregio vinden het van belang dat het inzicht in de werking van het systeem van de Drentsche Aa wordt versterkt om de grondwatervoorraden te kunnen vergroten. Om die reden hebben we ons voorgenomen een waterbalans op te stellen voor het stroomgebied van de Drentsche Aa.
bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen in Groningen/Noord-Drenthe ondertekenden de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie