Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Duurzaam ondernemen

Waterbedrijf Groningen wil een positieve bijdrage leveren aan haar omgeving. Dit doen we door drinkwater te leveren, de waterbelangen te beschermen en onze negatieve impact te verkleinen. Natuur is onze bron, door haar te beschermen zorgen we voor goed drinkwater nu en later.

Terreinbeheer

Waterbedrijf Groningen heeft 4.950.000m2 eigen terrein in beheer. Deze terreinen zijn grotendeels in gebruik als (productie)locatie of waterwingebied. In deze gebieden voeren we beleid voor duurzaam grondgebruik, zoals het weren van middelen die niet goed voor drinkwater en natuur, en een natuur inclusieve terreininrichting.

65% van de gebieden die door Waterbedrijf Groningen worden beheerd zijn een natuurgebied. Hiermee dragen we bij aan de natuur in Groningen en Noord-Drenthe. De resultaten van ons recent opgeleverde flora- en faunaonderzoek biedt ons de gelegenheid in de komende jaren gericht de natuurwaarden op onze terreinen te behouden en waar mogelijk verder te versterken.

Reststromen

Bij het zuiveren van water houden we ook reststromen over. Zoals kalkkorrels of slib. Aquaminerals is in 1995 door de waterbedrijven van Nederland opgericht om de reststoffen te verwerken. Aquaminerals onderzoekt hoe de reststoffen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw kunnen worden ingezet. Voor de meeste stoffen lukt dit ook.

CO2-uitstoot

Bij het zuiveren en verwerken van water komt heel veel kijken. Het water uit de bodem in onze wingebieden bevat bijvoorbeeld veel methaan. Bij het zuiveren van het water komen deze en ook andere (CO2) stoffen vrij. Daarnaast gebruiken wij chemicaliën om het water te zuiveren. Het produceren en het na gebruik afvoeren van deze chemicaliën zorgt ook voor uitstoot. Waterbedrijf Groningen heeft natuurlijk ook allemaal machines, gebouwen, busjes en een veel leidingen. Bij het gebruiken, onderhouden en vernieuwen van al deze installaties komt ook uitstoot vrij.

Waterbedrijf Groningen probeert zo goed mogelijk in kaart te brengen hoeveel er wordt uitgestoten. We weten nog niet alles, we weten bijvoorbeeld nog niet hoeveel CO2 er vrij komt bij het onderhoud van ons leidingnetwerk. We berekenen onze uitstoot, ook wel CO2 voetafdruk in drie categorieën:

  • Scope 1: Direct uitstoot van Waterbedrijf Groningen, bijvoorbeeld methaan uitstoot bij de waterzuivering of de brandstof in onze busjes.
  • Scope 2: Indirecte uitstoot door inkoop van energie.
  • Scope 3: indirecte uitstoot door onze partners en medewerkers, bijvoorbeeld van de leveranciers van chemicaliën of van medewerkers die naar hun werk komen in een auto.

Sinds 2019 berekenen we de voetafdruk jaarlijks. Ook hebben we, op basis van het waterverbruik van toen, ingeschat wat de voetafdruk van het waterbedrijf in 1990 was: bijna 18.000 ton CO2. In 2022 was dit iets minder dan 10.000 ton CO2. De grote besparing komt vooral omdat Waterbedrijf Groningen groene energie is gaan inkopen.

In 2024 hebben we afgesproken om voor 2030 nog minstens 2.600 ton CO2 te besparen. Hiervoor gaan we het volgende doen:

  • methaan afvangen op een paar waterwinlocaties;
  • ons wagenpark verder vergroenen;
  • onze panden aardgasvrij maken;
  • medewerkers stimuleren om duurzaam woon-werkvervoer te gebruiken;
  • we gaan verder met duurzaam inkopen.

Compensatie

Waterbedrijf Groningen compenseert jaarlijks een deel van haar uitstoot van CO2 door projecten te financieren die CO2 besparen. In 2023 hebben we ter waarde van 8600 ton CO2 compensatie ingekocht via Verra: Verified Carbon Standard. Met deze compensatie wordt emissievrije elektriciteit geproduceerd voor lokaal gebruik.

Bescherming bronnen

Het kunnen leveren van voldoende en betrouwbaar drinkwater is voor Waterbedrijf Groningen van primair belang. Hiervoor dienen voldoende bronnen beschikbaar te zijn en moeten de bestaande bronnen worden beschermd. Voor het produceren van drinkwater maken wij gebruik van zowel grondwater als van het oppervlaktewater afkomstig uit het bekenstelsel van de Drentsche Aa.

We zijn actief met het beheer van onze drinkwaterbronnen door middel van omgevingsmanagement, we houden de ontwikkelingen met potentiële invloed op de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen scherp in de gaten en acteren proactief wanneer zich bedreigingen aandienen. Zo wordt de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater continu gemonitord. Over het gebruik van de bronnen zijn afspraken gemaakt met verschillende belanghebbende partijen, waaronder de provincies Groningen en Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. Met deze partijen wordt ook gesproken over de inrichting en het beheer van onze wingebieden en algemene ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Drentsche Aa, oppervlaktewater, waterbedrijf groningen