Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Omgevingswet

De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, kent veel instrumenten die zeker ook voor de drinkwatervoorziening een rol (kunnen gaan) spelen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Betrouwbaar drinkwater lijkt misschien de normaalste zaak van de wereld, maar eigenlijk is het heel bijzonder. Waterbedrijf Groningen is samen met u verantwoordelijk voor een betrouwbare drinkwatervoorziening in Groningen, nu en in de toekomst. Voor deze zorgplicht is goede samenwerking van groot belang.

Omgevingsvisie

Samen met u bekijken we dan ook graag hoe u de openbare drinkwatervoorziening duurzaam kunt opnemen in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan of een waterplan. Onderstaande informatie kan u daarbij helpen. We schetsen de kaders, verantwoordelijkheden en onze aanpak én bieden u graag hulp en advies.

Drinkwaterbelang in Omgevingswet

De Omgevingswet kent veel instrumenten die zeker ook voor de drinkwatervoorziening een rol (kunnen gaan) spelen. In een omgevingsvisie, -plan en -programma leggen gemeenten vast wat er in de leefomgeving en in de ondergrond van de gemeente gebeurt. Het veiligstellen van de drinkwatervoorziening legt u hier ook in vast. 

Drinkwaterbelang

Zoals u weet, is de drinkwatervoorziening in Nederland van nationaal belang. Hierbij hoort kritieke infrastructuur die nodig is voor winning en distributie van het drinkwater. Vanwege de toenemende druk op de ruimte in de ondergrond is het cruciaal dat het drinkwaterbelang genoemd wordt in uw omgevingsvisie of -plan. Zo is geborgd dat ook drinkwater wordt meegenomen in ruimtelijke gebiedsopgaven en -keuzes.

Bescherming van onze bronnen

Waterbedrijf Groningen wil actief bijdragen aan een Groningen waarin landbouw, infrastructuur, energietransitie, waterverdelingsvraagstukken, woningbouwontwikkelingen en economische ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken.

We denken graag mee

Wij helpen u graag om in het kader van de Omgevingswet vorm te geven aan een goede borging van het drinkwaterbelang in Groningen. Zo hebben wij al conceptteksten voorbereid die u hieronder kunt downloaden en kunt gebruiken in uw (Blauwe) omgevingsvisie. Weet u niet zeker welke type beschermingszones er zich in uw gemeente bevinden? Raadpleeg dan de Grondwaterkaart van Groningen of het Geoportaal van Drenthe.

Meer over de Omgevingswet

Hoe staat de provincie Drenthe ervoor op het gebied van mens, leefomgeving en economie?

Vewin heeft de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan gepubliceerd. Deze staalkaart is een hulpmiddel voor gemeenten om drinkwaterbelangen goed te kunnen borgen in het omgevingsplan. In de staalkaart staan kant-en-klare regels die gemeenten in hun omgevingsplannen kunnen opnemen.