Skip to content Skip to navigation

Kwaliteitscontrole drinkwater ondanks corona nog steeds on-going

  • Gepubliceerd op 9 april 2020

Momenteel werken we massaal vanuit huis. Desondanks stroomt ons drinkwater nog altijd ‘gewoon’ 24/7 uit de kraan. Mede dankzij onze ICT-gestuurde drinkwaterproductie én de inzet van onze procestechnici; onze ‘operators’. Het lijkt er dus op alsof er niets aan de hand is. Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteitscontrole?

Kwaliteitscontrole mag niet meer bij de klanten thuis

Normaliter wordt het drinkwater gecontroleerd van bron tot tap, oftewel vanaf de bron (lees: ruw water afkomstig uit de winputten, en op het pompstation) en bij de mensen thuis (tap). Maar hoe doen we dit nu met alle Corona-beperkende maatregelen? Werkafspraken bij onze klanten thuis zijn tot nader orde uitgesteld. Uit bescherming voor de klant, maar ook om onze eigen medewerkers te beschermen tegen een mogelijk Corona-besmetting. Dit betekent dat we momenteel ook geen watermonsters nemen bij de mensen thuis. Sterker nog: waterbedrijven hebben momenteel een algemene wettelijke ontheffing van het wettelijke meetprogramma; het mag niet meer maar officieel hoeft het ook even niet meer.

Inventieve oplossing om toch waterkwaliteit te blijven monitoren

Albert Suurd, teamleider monsterneming: “Nadat de Corona-maatregelen vanuit de Rijksoverheid werden afgekondigd volgde ook al gauw de tijdelijke wettelijke ontheffing om niet te controleren. Onze veldanalisten (zij nemen watermonsters af bij klanten thuis) mochten vanaf toen immers ook niet meer bij klanten thuis komen voor het afnemen van een watermonster vanwege de Corona-maatregelen.”

Kwaliteitscontrole kan ook vanuit eigen huis

Albert gaat verder: “Het water ‘af pompstation’ kunnen we nog steeds blijven meten en controleren, net als het water in de distributiepompstations. Maar het water in het leidingnet, bij de afnemers in het distributiegebied (‘aan het tappunt’) niet meer. Toch willen we een vinger aan de pols houden. De kwaliteit staat immers altijd voorop. We hebben zodoende in kaart gebracht wie bij WLN, WMD en WBG allemaal bevoegd zijn om watermonsters af te nemen en waar ze wonen. Naast de vaste watercontroleurs van WLN zijn er namelijk ook diverse monteurs bevoegd om een watermonster af te nemen. We hebben al deze collega’s gevraagd om zolang als het duurt wekelijks een watermonster te nemen en langs te brengen bij WLN voor controle.”
Het werkt goed: de monteurs nemen sinds enkele weken thuis een bacteriologische monster en de WLN-collega’s zijn bevoegd voor het hele pakket (meer parameters) en nemen meer en uitgebreidere watermonsters af. Albert: “Op deze manier nemen we toch nog zo’n 50 monsters per week en houden we de kwaliteit van ons water alsnog goed in de gaten.”

Oplossing WLN is bron van inspiratie

“We hebben onze tijdelijke oplossing om de kwaliteitscontrole toch te kunnen voortzetten gedeeld binnen de sector en ook de overige laboratoria gaan deze werkwijze nu doorvoeren. Samen met elkaar en voor elkaar blijven we dus zorgen voor 24/7 water uit de kraan en van onberispelijke kwaliteit.”

Controle van ons drinkwater: bij wet geregeld

De Drinkwaterwet regelt onder meer de productie en de distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven. In die wet staan regels voor de kwaliteit, de leveringszekerheid en de bedrijfsvoering. In het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling4 staan de normen voor de kwaliteit van het geleverde drinkwater.

Alle drinkwaterbedrijven voeren standaard een meetprogramma uit. Zo controleren zij de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Het doel van het wettelijk meetprogramma is controleren of de kwaliteit van het drinkwater goed is nadat het is gezuiverd (‘af pompstation’) en goed blijft tot het bij de afnemers in het distributiegebied is (‘aan het tappunt’).

Het aantal metingen is gekoppeld aan de hoeveelheid drinkwater die zij dagelijks binnen een leveringsgebied produceren. De drinkwaterbedrijven voeren zodoende jaarlijks in Nederland ruim 650.000 metingen uit. De drinkwaterbedrijven controleren, volgens een afgesproken protocol. Ze controleren het drinkwater op diverse parameters en of deze voldoen aan de wettelijke norm. Per distributiegebied (pompstation) wordt zo beoordeeld of het water aan de drinkwaternorm voldoet.

Als het drinkwater niet voldoet aan de kwaliteitseisen moet het drinkwaterbedrijf de ILT direct en volledig hierover informeren. De ILT beoordeelt alle meldingen van normoverschrijding. Zo nodig neemt de ILT contact op met het waterbedrijf om de te nemen maatregelen te bespreken.

Die kans is nihil. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Die kans is heel erg klein. Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening, en de voorraad aan diesel en hulpstoffen (voor 10 dagen) zijn bedrijven in staat om ook bij een ernstige grieppandemie drinkwater te blijven produceren en distribueren.

De fysieke aanwezigheid van werknemers is niet continu noodzakelijk (sturing op afstand), waardoor met een beperkte groep kritische functionarissen kan worden volstaan.

Verder is de afhankelijkheid van hulpstoffen klein. Stagnering van de aanvoer van chemicaliën, vooral kalk(melk) zou een probleem kunnen vormen voor het ontharden van het water. Maar ook in dat geval blijft het drinkwater aangeboden worden (conform de wettelijke kwaliteitseisen) en zijn er geen consequenties voor de volksgezondheid.

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen en hotels worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet of minder gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Waterbedrijf Groningen adviseert daarom als de waterleiding langer dan een week niet gebruikt is, deze goed door te spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binnen-installatie.

  • Spoel alle tappunten minimaal één keer in de week twee minuten
  • Spoel ook de wc’s door

Wordt er op uw kantoor of in uw organisatie weinig of geen water verbruikt? Spoel dan minimaal één keer per week de leidingen door. Hiermee voorkomt u bacteriegroei en daarmee ook de kans op legionella.

Waterbedrijf Groningen volgt, net als alle drinkwaterbedrijven in Nederland, de aanwijzingen van het RIVM op en overlegt indien nodig met de GGD’s en veiligheidsregio’s.

Alle drinkwaterbedrijven hebben voor specifiek grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld. In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. 
In die plannen staan o.a. de geïdentificeerde kritische functies benoemd: dit zijn functies die cruciaal zijn voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Bij de maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het beperken van contactmomenten, hygiënevoorschriften, meer thuiswerken, het prioriteren van werkzaamheden en extra maatregelen richting personeel in kritische functies.

Nee, handen wassen vraagt relatief zo’n kleine hoeveelheid water en vindt gedurende de hele dag plaats, en daarmee valt wat je daarmee verbruikt weg in het totale verbruik. Het is dus niet te zien in cijfers over het waterverbruik.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.