Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Agrarische droogteschade

Als grondwateronttrekking zorgt voor een wat lagere grondwaterstand en daardoor een lagere gewasopbrengst voor agrariërs, dan noemen we dat ‘agrarische droogteschade’.

Droogteschade als gevolg van waterwinning

Denk je droogteschade te hebben als gevolg van waterwinning, maar valt je agrarisch perceel niet binnen de lopende droogteschaderegelingen? Dan kun je een aanvraag voor onderzoek indienen bij de via de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG). De onafhankelijke ACSG onderzoekt, namens alle provincies, de oorzaak en de omvang van de schade en brengt een advies uit over de (eventuele) hoogte van de vergoeding.  De ACSG adviseert ook bij andere vormen van droogteschade, bijvoorbeeld aan een bos, natuurperceel of aan een gebouw of erf.

Lopende regelingen en projecten

Waterbedrijf Groningen heeft droogteschaderegelingen in de gebieden rondom de drinkwaterlocaties De Groeve en Sellingen. Beide regelingen worden op dit moment herzien. Bekijk hieronder de twee kaarten van onderzoeksgebied droogteschade De Groeve en Sellingen

Wat is droogteschade?

In een groot deel van Nederland wordt grondwater gewonnen, onder andere door industriële bedrijven en drinkwaterbedrijven. Deze laatste gebruiken grondwater uit de diepe ondergrond voor de productie van drinkwater. In bepaalde gebieden staat het grondwaterpeil onder invloed van de drinkwaterwinning. Daardoor zijn agrariërs afhankelijk van datzelfde grondwater voor de productie of beregening van gewassen. Afhankelijk van de ondergrond heeft een grondwaterwinning meer of minder effect op de grondwaterstanden. Vooral op de hogere zandgronden kan er een verlaagde grondwaterstand ontstaan, met mogelijk verdroging van landbouwgewassen tot gevolg.

Wanneer drinkwaterbedrijven grondwater onttrekken, kijken zij ook naar de effecten op de omgeving. Denk daarbij aan effecten op natuur, archeologie, landbouw en bebouwing. Voor nieuwe winningen zoeken ze bijvoorbeeld naar de meest geschikte locatie. Daarbij weegt mee hoeveel impact de winning op omgeving heeft – ook wat verdroging betreft. Als er toch verdroging optreedt of lijkt te ontstaan, dan kijkt het drinkwaterbedrijf samen met andere partijen, zoals het waterschap, of het mogelijk is compenserende maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan extra wateraanvoer.

Compensatie

Wanneer er geen andere maatregelen meer mogelijk zijn en een grondwateronttrekking zorgt voor een verminderde opbrengst van de gewassen, ontstaat er ‘agrarische droogteschade’. De Nederlandse wet bepaalt dat drinkwaterbedrijven landbouwbedrijven hierbij moeten compenseren. Deze financiële tegemoetkoming is bedoeld om misgelopen inkomsten door de verlaagde opbrengst van gewassen te vergoeden.

Wie ontvangt de vergoeding voor agrarische droogteschade?

Diegene die een perceel in gebruik heeft waar droogteschade optreedt, heeft recht op vergoeding van de droogteschade. Het gaat dus om de grondgebruiker en niet om de grondeigenaar. In sommige gevallen hebben grondgebruiker en grondeigenaar onderling afgesproken wie de vergoeding van droogteschade ontvangt. Wanneer dat voor jou geldt, kun je dit aan Waterbedrijf Groningen doorgeven.

Droogteschade onderzoek via de provincie

Ben je agrariër en denk je droogteschade te hebben als gevolg van een grondwateronttrekking voor drinkwater? Vallen de percelen buiten de onderzoeksgebieden bij Sellingen en De Groeve? Dan kun je, via de ACSG, bij de provincie een aanvraag indienen met het verzoek een onderzoek in te stellen. De eventuele schade wordt in opdracht van de provincie onderzocht door de onafhankelijke instantie ACSG.

Op basis van dit onderzoek brengt de ACSG een advies uit over de oorzaak en omvang van de droogteschade en de bijbehorende vergoeding. Het advies gaat naar zowel de betrokken agrariër(s) als het drinkwaterbedrijf. In het adviestraject is een inspraakprocedure opgenomen. Gebaseerd op het advies van de ACSG biedt het drinkwaterbedrijf de agrariër een compensatievoorstel.

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG, de uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies. De droogteschade wordt objectief, door een onafhankelijke partij (de ACSG) vastgesteld en is niet het resultaat van onderhandeling tussen de betrokken partijen. Heeft u andere vragen neem dan contact met ons op door een email te sturen naar info@waterbedrijfgroningen.nl  o.v.v. droogteschade of via telefoonnummer 050 368 86 88 (afdeling Grondzaken).

Meer lezen

ACSG is de uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies. De droogteschade wordt objectief, door een onafhankelijke partij vastgesteld