Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Project De Groeve

Om alle klanten te kunnen blijven voorzien van voldoende schoon en betrouwbaar drinkwater startte Waterbedrijf Groningen in 2019 met het project ‘Uibreiding Watervergunning De Groeve’ om de waterwinning te kunnen uitbreiden van 10 naar 12 miljoen kuub per jaar. Inmiddels is de vergunningsprocedure van de aangevraagde uitbreiding medio april 2024 succesvol afgerond.

Hieronder staat een korte weergave van de achtergronden, de diverse procesfases en ondernomen acties in de afgelopen vijf jaar.

Aanleiding voor uitbreiding watervergunning

Waterbedrijf Groningen levert sinds 1964 vanaf haar drinkwaterlocatie De Groeve jaarlijks circa 10 miljoen kuub drinkwater aan haar klanten. Om ook in de toekomst alle klanten te kunnen blijven voorzien van voldoende drinkwater startte Waterbedrijf Groningen in 2019 met het project ‘Uibreiding Watervergunning De Groeve’ om de waterwinning te kunnen uitbreiden van 10 naar 12 miljoen kuub per jaar.

Inzet op ‘meer en minder water’

De warme en droge zomers zorgen ervoor dat er minder drinkwater beschikbaar is. Aan de andere kant wordt de vraag naar drinkwater, mede door economische groei, juist groter. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende drinkwater is én blijft, zetten we met diverse maatregelen in op ‘meer én minder water’. We zetten in op ‘minder water’ door bijvoorbeeld zelf als waterbedrijf zoveel mogelijk water te besparen. Ook stimuleren en adviseren we bedrijven en consumenten hoe ze zelf kunnen besparen en we bieden bedrijven alternatieven aan. Alleen inzetten op het verminderen van watergebruik is echter niet voldoende. We zetten daarom ook in op “meer water’ door de bestaande capaciteit van onze drinkwaterlocaties en waterwingebieden, waar mogelijk uit te breiden, zoals ook met het project Uitbreiding Watervergunning De Groeve.  Met tal van deze inspanningen werken we kortom hard aan de Watertransitie Groningen.

Aanvraag  positief afgerond

Het uitbreiden van de capaciteit van de winvergunning, zoals van drinkwaterlocatie De Groeve, gaat overigens niet zomaar: hiervoor bestaan vaste procedures. De drinkwaterwinning is namelijk per waterwingebied altijd gebonden aan een winvergunning: de provincie wijst de gebieden aan waar we water mogen winnen. Willen we meer water winnen, dan moet daar een nieuwe vergunning voor worden aangevraagd. Inmiddels is na een uitgebreide vergunningsprocedure bij de provincie Drenthe, de aangevraagde uitbreiding medio april 2024 succesvol afgerond. Waterbedrijf Groningen kan jaarlijks 2 miljoen kuub extra drinkwater leveren vanuit productielocatie De Groeve.

Uitbreiding Watervergunning De Groeve: van concept (2019) tot afronding procedure (2024)

Waterbedrijf Groningen startte in 2019 met het uitwerken van een eerste conceptplan en heeft ter voorbereiding hierop diverse studies en onderzoeken uitgevoerd en in rapporten verwerkt. Medio 2022 traden we met het conceptplan naar buiten. Per brief, via onze website en De Oostermoer brachten we onze eerste conceptplannen onder de aandacht en we organiseerden in september 2022 een informatiebijeenkomst in het Brinkhotel Zuidlaren. De verslagen/presentaties hiervan deelden we per mail en via onze website, en over de voorgang deelden we eveneens updates per mail, via onze website en via de lokale krant De Oostermoer.

De vergunningsaanvraag werd eind 2022 ingediend bij het bevoegd gezag de provincie Drenthe en op verzoek van de provincie nogmaals met aanvullingen in april 2023. In september ‘23 volgde het m.e.r.-beoordelingsbesluit van de provincie Drenthe: er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, en het opstellen van een milieueffectrapport (MER) en het doorlopen van een uitgebreide m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk. Dit besluit vormde onderdeel van de door de provincie opgestelde ontwerp-watervergunning waarmee de terinzagetermijn werd gestart in het najaar van 2023. Hiervoor werd in oktober door de provincie een bewonersavond georganiseerd over de procedures rondom de uitbreiding van de watervergunning De Groeve.

Op de ontwerp-vergunning werden drie zienswijzen ingediend en door de provincie Drenthe beantwoord. Op het definitief besluit van de uitbreiding van de watervergunning (begin februari 2024) is na de bezwaar en beroep periode in het eerste kwartaal van 2024 geen bezwaar bij rechtbank Noord-Nederland binnengekomen. Daarmee is de vergunning (medio maart 2024) onherroepelijk geworden en kan Waterbedrijf Groningen jaarlijks 2 miljoen kuub extra drinkwater leveren vanuit locatie De Groeve.

We blijven onverminderd inzetten op 'minder water'

Met het definitief besluit van de aangevraagde Uitbreiding Watervergunning De Groeve kunnen we nu vol vertrouwen 12 miljoen kuub drinkwater per jaar leveren vanuit De Groeve. Dit draagt bij aan onze missie van ‘voldoende water’ en is een belangrijke stap in de watertransitie Groningen. Hoewel Waterbedrijf Groningen absoluut blij is met deze uitbreiding – als belangrijke bouwsteen in onze zoektocht naar voldoende water (inzet op meer water) – blijven we echter ook benadrukken dat we ons onverminderd blijven inzetten op besparing (inzet op minder water) bij zowel bedrijven als de consument. Besparing is en blijft een effectieve(re) manier om te blijven zorgen voor voldoende water, vanuit het besef dat elke druppel telt.

Meer lezen

Over het project De Groeve, de gewenste uitbreiding en de eerste informatiebijeenkomst, stond op 31 augustus 2022 ook een uitgebreid artikel in De Oostermoer, huis-aan-huis nieuwsblad in de gemeente Tynaarlo en omstreken.