Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe transportleiding Onnen – Ruischerbrug

Waterbedrijf Groningen voert in de periode september–december 2023 voorbereidende werkzaamheden uit voor de aanleg van een nieuwe waterleiding van pompstation Onnen naar Ruischerbrug. Dit is nodig om de levering van voldoende drinkwater naar onze provincie te garanderen.

Wat gaan we doen?

Het grondwater in Onnen wordt met behulp van 48 winputten opgepompt en alle putten samen leveren een totaal van ongeveer 3000 kuub per uur. Dit drinkwater leveren vanuit het pompstation aan stad Groningen en het noordelijke en oostelijke deel van de provincie. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen wordt de huidige leiding (Ø 600 mm) vervangen door een nieuwe, stalen leiding (Ø 900 mm).

Een deel van de transportleiding loopt door het natuurgebied Westerbroekstermadepolder. Om deze natuur zoveel mogelijk te ontzien is gekozen om het gebied met een gestuurde boring te kruisen. Hierbij wordt een tunnel gemaakt onder het gebied door, waarin de drinkwaterleiding wordt aangebracht en hoeven er geen graafwerkzaamheden plaats te vinden in de Westerbroekstermadepolder.

Voor het uitvoeren van deze boring is het noodzakelijk om eenmalig een inventarisatie van de lokale bodemopbouw te maken tot een diepte van ongeveer 40 meter. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een sondeertruck en een mechanische boorstelling. Deze kunt u tussen 27 september en 13 oktober in het gebied tegenkomen.

Waarom is het nodig?

De huidige transportleiding, aangelegd in 1981, is kwetsbaar door zijn ligging in het natuurgebied en door het type constructie. In het geval van een lekkage is het erg lastig om deze te repareren vanwege het omliggende, doorgaans natte, natuurgebied. Een lekkage zal daarbij grote gevolgen hebben voor de leveringszekerheid van ons drinkwater, vanwege de cruciale functie van de transportleiding in de drinkwatervoorziening.

Omdat het repareren van de leiding meer impact zou hebben dan het vervangen ervan, is met Het Groninger Landschap en met de provincie Groningen de afspraak gemaakt om de leiding uit voorzorg te vervangen gaan. De vervanging is dus zowel in het belang van de natuur als in het belang van de drinkwatervoorziening.

Leveringszekerheid

Het project heeft extra urgentie gekregen omdat we niet het risico willen lopen dat er een lekkage komt. Daarnaast is er meer druk komen te staan op de leveringszekerheid. Naast pompstation Onnen wordt er ook water geleverd vanuit ons pompstation De Punt. Bij dit pompstation hebben we ook te maken met oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. Dat betekent dat er tijdens droge periodes minder water gezuiverd kan worden tot drinkwater. Een tekort aan water uit de Drentsche Aa wordt daarbij niet langer meer als een incident beschouwd, maar we verwachten dat dit in de toekomst structureel zal voorkomen. Daarom is het nodig dat met name pompstation Onnen beter in staat is pompstation De Punt te ondersteunen via de koppeling tussen stad en provincie bij Ruischerbrug. We gebruiken zodoende nu niet alleen een andere, sterkere type leiding qua materiaal (staal) en constructie, maar ook een grotere diameter (Ø900 i.p.v. Ø600 mm.) met een bijna driemaal hogere capaciteit. Om zo te blijven zorgen voor een toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur voor de stad en regio.

Zorg voor de natuur

Om een minimale impact op het gebied te kunnen bereiken zijn er in overleg met Het Groninger Landschap rijroutes bepaald, waarbij is gelet op de lokale aanwezigheid, verblijf- en foerageerplaatsen van soorten zoals heikikker, waterspitsmuis en marterachtigen.

Er is bewust gekozen voor uitvoering eind september, omdat in deze periode voor de meeste vogels het broedseizoen ten einde is en de winterrust periode nog niet is ingetreden. Daarbij is er ook zorgvuldig gekeken naar de verstoringen die deze werkzaamheden nog veroorzaken en hiervoor zijn zoveel mogelijk risicobeperkende maatregelen opgenomen, waaronder dagelijkse ecologische begeleiding van de werkzaamheden.

Meer lezen

De Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder liggen in het stroomgebied van de Hunze, de rivier die ooit van Drenthe naar de Waddenzee stroomde.